Kallelse till nationsmöte 1

 

Härmed kallas Helsingkrona Nations
medlemmar till
nationsmöte 1

Torsdagen den 27:e oktober 2016 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

   § 1                            OFMÖ

§ 2                            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                            Godkännande av dagordningen

§ 4                            Mötets utlysande

§ 5                            Redovisning av halvårsbokslut VT16

§ 6                           Förslag på val om införande av nya förmannaposter samt deras mandatperiod att väljas  på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2016. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A. Val om en mandatperiod på en termin (170101-170630)

-        IT-förman: Operator

 

§ 7                           Förslag på val om införande av ny kuratelspost samt dess mandatperiod att väljas på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2016. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A. Val om en mandatperiod på ett kalenderår (170101-171231)

-        Notarie

 

§ 8                            Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod på ett kalenderår (170101-171231)

-        Prokurator

-        Notarie

-        PR-chef


§ 8                 Val, samt presentation, av nya förmän

A.    Fyllnadsval för en mandatperiod om tre terminer (161027-171231)

-        En ledamot av Seniorskollegiet

§ 9                 Övriga frågor och meddelanden

§ 10               OFMA

 

Underlag för § 6 och § 7 finns att läsa på Helsingkrona Nations expedition om du skulle vara intresserad av att läsa på mer!
 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna!
Boman Lyngfelt,
Kurator