Kallelse till Nationsmöte 2

 

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 2

Tisdagen den 29:e november 2016 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                                  OFMÖ

§ 2                                  Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                                  Godkännande av dagordningen

§ 4                                  Mötets utlysande

§ 5                                  Budgetgenomgång för VT17

§ 6                                  Stadgerevidering: Första läsningen

§ 7                                 Val av Inspektor för perioden 170701-210630

§ 8                                 Val av poster för Helsingkronagården

A. Val om en mandatperiod om två kalenderår (170101-181231)

-         Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

-         En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

B. Val om en mandatperiod om ett kalenderår (170101-171231)

-         Revisor för Helsingkronagården
-         Revisorssuppleant för Helsingkronagården

§ 9                                 Val av revisorer för stiftelser förvaltade av Helsingkrona Nation

A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår (170101-171231)

-         Revisor för Helsingkronagården
-         Revisorssuppleant för Helsingkronagården


§ 10                             Val av kuratelspost

A. Val om en mandatperiod på ett kalenderår (170101-171231)

-          Notarie§ 11             Val, samt presentation, av nya förmän

A.    Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (170101-171231)

-     Arkivarie
-     Alumniförman
-     Fanbärare
-     PR-Förman - Fotografi
-     Lokalförman - Säkerhet
-     Internationell sekreterare
-     IT-förman – nätverksansvarig
-     IT-förman – Operator
-     Novischförman
-     Övermarskalk
-     Spexförman
-     Två revisorer för Helsingkrona Nation
-     Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation
-     Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
-     Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
-     Tre ledamöter av Valberedningen
-     En suppleant av Valberedningen

B.     Val om en mandatperiod om en termin: (170101-170630)

-     Två tandemamiraler

C. Val om en mandatperiod om två kalenderår (170101-181231)

-         Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium

§ 12          Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte vårterminen 2017

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår:

-     Kurator
-     Prokurator Social

§ 13          Val av förmannaposter samt avsedd mandatperiod för andra ordinarie nationsmöte vårterminen 2017

A. Förslag av förmannaposter om en mandatperiod om ett läsår (20170701-20180630):

-       Idrottsförman
-       Två festmästare
-       NATU-förman
-       PR-förman - Grafisk Design
-       PR-förman - Redaktör
-       Webbredaktör
-       IT-förman - Webmaster
-       Spexförman
-       Lokalförman - Teknik
-       Novischförman
-       Tre ledamöter till AF:s överstyrelse
-       Tre suppleanter till AF:s överstyrelse
-       IT-förman – Operator

 

§ 14           Avtackning av avgående kuratelare

§ 15           Övriga frågor och meddelanden

§ 16           OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

 

Varmt välkomna!

Boman Lyngfelt 

Kurator