Kallelse till nationsmöte 2

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till NATIONSMÖTE 2
Tisdagen den 3:e maj 2016 kl. 18.00
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                          OFMÖ

§ 2                          Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                          Godkännande av dagordningen

§ 4                          Mötets utlysande

§ 5                          Nationens årsredovisning 2015

§ 6                          Helsingkronagårdens årsredovisning 2015

§ 7                          Presentation av Helsingkrona Nations budget HT 2016

§ 8                          Val, samt presentation, av nya förmän

 

A. Val om en mandatperiod om ett läsår (160701-170630):

-       Idrottsförman
-       Två festmästare
-       NATU-förman
-       PR-förman - Grafisk design
-       IT-förman - Webmaster
-       PR-förman - Redaktör
-       Spexförman
-       Lokalförman - Teknik
-       Novischförman
-       Tre ledamöter till AF:s överstyrelse
-       Tre suppleanter till AF:s överstyrelse
-       Tre ledamöter av valberedningen


B. Fyllnadsval för en mandatperiod om en termin (160701-161231)           

-       PR-förman - Fotografi
-       Två ledamöter av Seniorskollegiet
-       Två ledamöter av valberedningen

 

C. Fyllnadsval för en mandatperiod tre terminer (160701-171231)

-       Tre ledamöter av Seniorskollegiet

 

§9                  Val av kuratelsposter samt deras mandatperiod på första ordinarie nationsmöte höstterminen 2016. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

 

A.   Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (170101-171231)

-       Prokurator
-       PR-chef
-       Notarie

 

§ 10               Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2016. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A.    Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (170101-171231)

-       Arkivarie
-       Alumniförman
-       Fanbärare
-       PR-Förman - Fotografi
-       Lokalförman - Säkerhet
-       Internationell sekreterare
-       IT-förman - nätverksansvarig
-       Novischförman
-       Övermarskalk
-       Spexförman
-       Två revisorer för Helsingkrona Nation
-       Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation
-       Revisor för Helsingkronagården
-       Revisorsuppleant för Helsingkronagården
-       Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
-       Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
-       Tre ledamöter av Valberedningen
-       En suppleant av Valberedningen

 

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (170101-181231)

-      Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium
-      Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse
-      En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

 

C. Val om en mandatperiod om en termin (170101-170630)

-      Två Tandemamiraler

 

§ 11               Avtackning av avgående förmän och kuratelare

§ 12               Övriga frågor och meddelanden

§ 13               OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och Student-ID!

 

Varmt välkomna!
William Blendberg
Kurator