Kallelse till nationsmöte 2

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till NATIONSMÖTE 2


Torsdagen den 30:e november 2017 kl. 18.00
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                          OFMÖ

§ 2                          Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                          Godkännande av dagordningen

§ 4                          Mötets utlysande

§ 5                          Presentation: Helsingkrona Nations budget, VT 2018

§ 6                         Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod om ett läsår (180101-181231):

- Arkivarie

- Alumniförman

- Fanbärare

- PR-förman Film

- PR-förman – Foto

- Lokalförman

- Säkerhet

- Internationell sekreterare

- IT-förman - nätverksansvarig

- Klubbförman

- Novischförman

- Övermarskalk

- Spexförman

- Två revisorer för Helsingkrona Nation

- Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

- Revisor för Helsingkronagården

- Revisorsuppleant för Helsingkronagården

- Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

- Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

- Sexmästare

- Klubbförman


B. Val för mandatperiod om två kalenderår (180101-191231)           

- Fem ledamöter av seniorskollegiet

- Tre ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse
 

C. Val för mandatperiod om en termin (180101-180630):

- Sexmästare

D. Val för mandatperiod om ett kalenderår (180101-181231)

- Tre ledamöter av Valberedningen

Fyllnadsval för en mandatperiod om ett termin (180101-180630)

- En ledamot av Valberedningen

 

§7 Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte                       vårterminen 2018

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår:

- Kurator

- Prokurator Social       

 

§ 8 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod för andra ordinarie nationsmöte                        vårterminen 2018

A. Förslag av förmannaposter om en mandatperiod om ett läsår:

- Idrottsförman

- Festmästare

- Två festmästare

- Sexmästare

- NATU-förman

- PR-förman

- Grafisk Design

- PR-förman

- Redaktör

- Lokalförman

- Säkerhet

- IT-förman – Operator

- Spexförman

- Lokalförman - Teknik

- Novischförman

- Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

- Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

B.

-Festmästare
 

§ 9 Val av hedersledamot i Helsingkrona Nation

§ 10 Avtackning av avgående kuratelare

§ 11 Övriga frågor och meddelanden

§ 12 OFMA

_______________________________________________________

Glöm ej att ta med studentkort samt id-kort.

Axel Johnson

Kurator