Kallelse till extrainsatt nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till extrainsatt NATIONSMÖTE


Torsdagen den 25:e januari 2018 kl. 18.00
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ
§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Mötets utlysande
§ 5 Helsingkronagårdens årsredovisning 2016
§ 6 Val av nya tjänstemän
  
A. Val om en mandatperiod om knappt två kalenderår (180125-191231):

- Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

- En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse som har kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet.


B. Val om en mandatperiod om knappt ett kalenderår (180125-181231)

- Lokalförman: Säkerhet

- Internationell sekreterare

- Alumniförman

- PR-förman: Foto

- Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

C. Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt en termin (180125 (180630)

- PR-förman: Grafisk Design

- Redaktör

§ 7 Övriga frågor och meddelanden

§ 9 OFMA

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna,
Axel Johnson
Kurator