Kallelse till Nationsmöte 1

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 16:e mars 2017 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1 OFMÖ

§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Mötets utlysande

§ 5 Årsredovisning för 2016

§ 6 Stadgerevidering: Andra läsningen

§ 7 Husinstruktion

§ 8 Val av Proinspektor för perioden 170701-210630

§ 9 Förslag på val om införande av nya förmannaposter samt deras

mandatperioder att väljas på andra ordinarie nationsmöte vårterminen

2017. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A. Val om en mandatperiod på ett år (170701-180630)

- En klubbförman

B. Val om en mandatperiod på en termin (170701-171231) för att sedan

väljas årsvis.

- En klubbförman

§ 10 Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod på ett år (170701-180630)

- Kurator

- Prokurator Social

§ 11 Val, samt presentation, av nya förmän

A. Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt en termin (170316-

170630)

- PR-förman: Redaktör

- Suppleant till AFÖS

B. Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt ett år (170316-171231)

- Lokalförman: Säkerhet

§ 16 Övriga frågor och meddelanden

§ 17 OFMA

GLÖM INTE ATT TA MED ID OCH STUDENT-ID!

VARMT VÄLKOMNA!
BOMAN LYNGFELT
KURATOR