Kallelse Nationsmöte 2 VT17

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 2

Tisdagen den 25:e april 2017 kl. 18.00 i Helsingkrona

Nations Gillestuga

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ

§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Mötets utlysande

§ 5 Val av Proinspektor för perioden 170701-210630

§ 6 Beslut om hedersutmärkelser för Helsingkrona Nation

§ 11 Val, samt presentation, av nya förmän

A. Fyllnadsval för en mandatperiod om en termin (170701-171231)

- En ledamot av Seniorskollegiet

B. Val om en mandatperiod om ett läsår (170701-180630)

- Idrottsförman

- Två klubbförmän

- Två festmästare

- NATU-förman

- PR-förman – Grafisk Design

- PR-förman – Redaktör

- IT-förman – Webmaster

- IT-förman – Operator

- Spexförman

- Lokalförman – Teknik

- Novischförman

- Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

- Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

- Två ledamöter av valberedningen

§ 10 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie

nationsmöte höstterminen 2017. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (170101-171231)

- Arkivarie

- Alumniförman

- Fanbärare

- PR-Förman - Fotografi

- Lokalförman - Säkerhet

- Internationell sekreterare

- IT-förman - nätverksansvarig

- Novischförman

- Övermarskalk

- Spexförman

- Två revisorer för Helsingkrona Nation

- Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

- Revisor för Helsingkronagården

- Revisorsuppleant för Helsingkronagården

- Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

- Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

- Tre ledamöter av Valberedningen

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (170101-181231)

- Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium

- Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

- En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

C. Val om en mandatperiod om en termin (170101-170630)

- Två Tandemamiraler

§ 11 Avtackning av avgående förmän, kuratelare och inspektorspar

§ 16 Övriga frågor och meddelanden

§ 17 OFMA

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna!
Boman Lyngfelt,
Kurator