Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 15e mars 2018 kl. 18.00
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ
§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Mötets utlysande
§ 5 Presentation av nyvalda husstyrelseledamöter
§ 6 Val, samt presentation, av nya tjänstemän
  

A.  Val om en mandatperiod på ett år (180701-190630)
 

-       Kurator

-       Prokurator Social

 

§ 7    Val, samt presentation, av nya förmän

A.  Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt en termin (180315-180630)

-       PR-förman: Redaktör

§ 8 Övriga frågor och meddelanden

§ 9 OFMA

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna,
Axel Johnson
Kurator