Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till NATIONSMÖTE 2

Torsdagen den 26 april 2018 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1            OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4            Mötets utlysande

§ 5            Ekonomigruppen informerar

§ 6       Val, samt presentation, av nya förmän
 

 

A.    Val om en mandatperiod om en termin (180701-181231)

 

-        En festmästare
 

B.    Val om en mandatperiod om ett läsår (180701-190630)
 

-        Idrottsförman

-        En klubbförman

-        En festmästare

-        En sexmästare

-        NATU-förman

-        PR-förman: Grafisk Design

-        PR-förman: Redaktör

-        IT-förman: Webmaster

-        IT-förman: Operator

-        Spexförman

-        Lokalförman: Teknik

-        Novischförman

-        Två ledamöter av valberedningen

 

C.    Fyllnadsval för en mandatperiod om en termin (180701-181231)

-        En ledamot av Seniorskollegiet

-        En ledamot av Valberedningen

-        En novischförman

 

 

§ 7   Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte höstterminen 2018

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår (190101-191231)

-        Prokurator Ekonomi

-        Notarie

 

§ 8   Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2018. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

 

 

A.  Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (190101-191231)

 

-        Arkivarie

-        Alumniförman

-        Fanbärare

-        PR-förman: Foto

-        PR-förman: Film

-        En festmästare

-        En sexmästare

-        En klubbmästare

-        Lokalförman: Säkerhet

-        Internationell sekreterare

-        En IT-förman: Operator

-        En novischförman

-        Övermarskalk

-        En spexförman

-        Två revisorer för Helsingkrona Nation

-        Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

-        Revisor för Helsingkronagården

-        Revisorsuppleant för Helsingkronagården

-        Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

-        Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

-        Tre ledamöter av Valberedningen

 

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (190101-201231)

-        Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium

-        Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

-        En ledamot av Helsingkronagårdens styrelsen som har kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet.

§ 9       Avtackning av avgående kuratelare

§ 10     Övriga frågor och meddelanden

§ 11     OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna!                              

Axel Johnson

Kurator