Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till Nationsmöte 1

Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 18.00(..) i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1            OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4            Mötets utlysande

§ 5            Beslut rörande årsredovisning 2017

§ 6     Val av nya förtroendevalda
 

A.    Val av kuratelsposter om en mandatperiod av ett kalenderår (190101-191231):

-        Prokurator Ekonomi

- Notarie
 

B.    Fyllnadsval av förmannapost för en mandatperiod om knappt en termin (20181019-20181231)
 

-        Två ledamöter av Valberedningen, varav minst en ska vara seniorsledamot.

§ 7    Övriga frågor och meddelanden

§ 8   OFMA

 

Glöm ej att ta med studentkort samt ID-kort.  

Tove Ekman

Kurator