Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till Nationsmöte 2

Tisdagen den 4 december 2018 kl. 18.00(..) i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1            OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4            Mötets utlysande

§ 5            Presentation: Helsingkrona Nations budget, VT 2019

§ 6     Val av nya förmän
 

A. Val för mandatperiod om ett kalenderår (190101-191231):

- Arkivarie

- Alumniförman

- Fanbärare

- PR-förman: Film

- PR-förman: Foto

- Lokalförman: Säkerhet

- Internationell sekreterare

- IT-förman: Operator

- Klubbkoordinator

- Novischförman

- Övermarskalk

- Spexförman

- Två revisorer för Helsingkrona Nation

- Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

- Revisor för Helsingkronagården

- Revisorsuppleant för Helsingkronagården

- Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

- Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

- Sexmästare

- Festmästare
 

B. Val för mandatperiod om en termin (190101-190630):

- Två tandemamiraler

C. Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (190101-190630):

- Klubbkoordinator

E. Val, efter fri nominering på mötet, för mandatperiod om ett kalenderår

(190101-191231)

- Tre ledamöter av Valberedningen, varav minst en ska vara

seniorsledamot.

§ 7 Val av styrelseledamöter

A. Fyllnadsval om ett kalenderår (190101-191231):

- En ledamot av seniorskollegiet

B. Val för mandatperiod om två kalenderår (190101-201231):

- Fem ledamöter av seniorskollegiet

- Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

- En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse som har kunskap och

kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång

och gedigen erfarenhet från arbetslivet.

§ 8 Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte

vårterminen 2019

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår:

- Kurator

- Prokurator Social

§ 9 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod för andra ordinarie nationsmöte

vårterminen 2019

A. Förslag av förmannaposter om en mandatperiod om ett läsår:

- Idrottsförman

- Festmästare

- Sexmästare

- Klubbkoordinator

- NATU-förman

- PR-förman: Grafisk Design

- PR-förman: Redaktör

- IT-förman: Operator

- IT-förman: Webmaster

- Spexförman

- Lokalförman: Teknik

- Novischförman

§ 10 Avtackning av avgående kuratelare

§ 11 Övriga frågor och meddelanden

§ 12 OFMA

 

Glöm ej att ta med studentkort samt ID-kort.  

Vänligen,

Tove Ekman

Kurator