Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till Nationsmöte 2

Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1            OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4            Mötets utlysande

§ 5            Helsingkronagårdens årsredovisning 2018

§ 6     Ekonomigruppen informerar

§ 7     Val, samt presentation, av nya förmän
 

A. Val för mandatperiod om ett läsår (190701-200630):

- Idrottsförman

- En klubbförman

- En festmästare

- En sexmästare

- NATU-förman

- PR-förman: Grafisk Design

- PR-förman: Redaktör

- IT-förman: Webmaster

- IT-förman: Operator

- Spexförman

- Lokalförman: Teknik

- Novischförman

- Två ledamöter av Valberedningen*
 

B. Fyllnadsval om en mandatperiod om en termin (190701-191231):

- En festmästare

- Tre ledamöter av Seniorskollegiet

- Två ledamöter av Valberedningen**

C. Fyllnadsval om mandatperiod om drygt en termin (190502-191231):

- Arkivarie

* Minst en måste vara ledamot av seniorskollegiet

** ibid

§ 8 Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte

höstterminen 2019

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår (200101-201231):

- Prokurator Ekonomi

- Notarie

§ 9 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2019. Seniorskollegiet föreslår följande poster:

A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (200101-201231)

- Arkivarie

- Alumniförman

- Fanbärare

- PR-förman: Foto

- PR-förman: Film

- En festmästare

- En sexmästare

- En klubbmästare

- Lokalförman: Säkerhet

- Internationell sekreterare

- En IT-förman: Operator

- En novischförman

- Övermarskalk

- En spexförman

- Två revisorer för Helsingkrona Nation

- Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

- Revisor för Helsingkronagården

- Revisorsuppleant för Helsingkronagården

- Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

- Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

- Tre ledamöter av Valberedningen

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (200101-211231)

- Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium

- Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

- En ledamot av Helsingkronagårdens styrelsen som har kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet.

§ 10 Avtackning av avgående kuratelare

§ 11 Övriga frågor och meddelanden

§ 12 OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna!

Tove Ekman

Kurator