Kallelse till nationsmöte

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till Nationsmöte 1

Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 18.00 i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1            OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4            Mötets utlysande

§ 5            Presentation av nyvalda Husstyrelseledamöter

§ 6     Val, samt presentation, av nya förtroendevalda
 

A. Val om en mandatperiod på ett år (190701-200630)

- Kurator

- Prokurator Social

§ 7 Fyllnadsval av förmannapost om knappt ett kalenderår (190314-191231)

- Alumniförman

- Arkivarie

§ 8 Övriga frågor och meddelanden

§ 9 OFMA

 

Glöm ej att ta med ID och Student-ID!

Varmt välkomna!

Tove Ekman,

Kurator