Kallelse till NM1

Helsingkrona Nation kallar

samtliga medlemmar till

NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 17 oktober 2019, kl 18.00(..)

i Helsingkrona Nations gillestuga

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ

§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Mötets utlysande

§ 5 Presentation av ny kassör för HusS

§ 6 Presentation och beslutstagande om Helsingkronagårdens årsredovisning 2018

§ 7 Val av nya förtroendevalda

A. Val av kuratelsposter om en mandatperiod av ett kalenderår

(20200101-202001231):

- Prokurator Ekonomi

- Notarie

B. Fyllnadsval av förmannapost för en mandatperiod om knappt en termin

(20191017-20191231):

- En ledamot till valberedningen

- Fotoförman

§ 8 Övriga frågor & meddelanden

§ 9 OFMA

Glöm ej att ta med studentkort samt id-kort.

Augusta Manninger

Kurator