Seniors

En nation kan liknas vid ett aktiebolag där VD:n ansvarar för den löpande verksamheten, den dagliga aktiviteten. På nationen är denna person kuratorn. Seniors är att jämföra med aktiebolagets styrelse som är ytterst ansvarig för att allt sköts på rätt sätt.

Seniorskollegiet består av 18 personer: nationens inspektor (som är ordförande), proinspektor, kuratelet och tio stycken valda ledamöter. De formella kraven för att bli vald till seniorsledamot är att man är nationsinskriven och man bör ha varit så i minst fyra terminer. Fem ledamöter väljes varje höst för en mandatperiod om två år. Ledamöterna väljes av nationsmötet som är nationens högsta beslutande organ där alla nationsinskrivna har rösträtt.

Inom Seniors finns arbetsgrupper som verkar för att nationen fortsätter att utvecklas på ett önskvärt vis. Dessa grupper kan exempelvis vara inriktade på ekonomi, HR eller likabehandlingsarbete. De undersöker, bearbetar material och lägger sedan fram förslag för beslut på seniorsmöten. Beslut fattas genom omröstning där majoritet vinner.

Seniorskollegiet har möte var fjärde onsdag. Vid varje möte informerar kuratelet om nationens verksamhet och ekonomi. Detta görs i syfte att hålla ledamöterna uppdaterade med vad som händer i nationen. Kuratelet fungerar som en länk mellan Seniors och förmännen. Varje seniorsledamot är också fadder till en skara förmän.

Det som diskuteras och beslutas på Seniorskollegiets möten finns för allas kännedom i form av protokoll på expen.

Till skillnad från de flesta styrelser i till exempel aktiebolag så anordnar Seniors tjänstemannafesterna och bidrar även med frukost till alla hjältar som cyklar tandemstafetten för nationens räkning!

exempel 2-37.jpg

Ledamöter

Amanda Franzén

Joakim Svensson

Ulrika Abrahamsson

Boman Lyngfelt

Philip Ohlin

Magdalena Signäs

Robert Nyberg

Erik Månsson

Maja Dahlbom

Kontakta oss på seniors@helsingkrona.se