Stadga

Intresserad av att läsa om nationens syfte samt hur den styrs? Här finner du Helsingkrona Nations stadgar!

Ladda ner PDF-version här.

 

Stadgar för HELSINGBORGS- LANDSKRONA NATION

antagna vid nationsmöte 2017-03-16

 

ALLMÄNT

Om nationens syfte

§ 1


Helsingborgs-Landskrona nation har till syfte att verka för goda förhållanden för de medlemmar och studenter vars härstamning är knuten till upptagningsområdet, vilket omfattar Båstads, Örkelljunga, Höganäs, Ängelholms, Åstorps, Klippans, Perstorps, Helsingborgs, Bjuvs, Landskrona, Svalövs och Eslövs kommuner eller som av annan anledning är medlemmar i Helsingborgs-Landskrona nation.

Detta syfte förverkligas genom att främja medlemmarnas kamratkontakt, genom att bereda dem en stimulerande studiemiljö samt genom att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder. Nationen ska också företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot berörda studentkårer, Lunds universitet, Akademiska Föreningen och andra studentsammanslutningar.


Om medlemskap i nationen

§ 2

Medlemmar av nationen är hedersledamöter, inspektor, proinspektor samt de studenter och extraordinarie medlemmar som erlagt terminsavgift för aktuell termin.


Om inträdesrätt och inträde

§ 3


Berättigad till inträde i nationen är varje vid Lunds universitet inskriven student, som med hänsyn till tidigare studier eller härstamning är knuten till upptagningsområdet enligt
§ 1.Berättigad till inträde är även den student vars far eller mor varit inskriven i nationen.
Berättigad till inträde är även varje annan vid Lunds Universitet eller närliggande högskola inskriven student. Medlem i annan nation vid Lunds Universitet är ej berättigad inträde i nationen såvida inte nationens medverkan i samarbete mellan nationer och kårer vid Lunds universitet innebär ett undantag. Extraordinärt medlemskap kan beviljas av Kurator.

§ 4

Vid inträdet i nationen erlägges en inskrivningsavgift till belopp som nationsmötet bestämmer.


Om terminsavgift

§ 5

Terminsavgift fastställs av nationsmötet och ska erläggas av nationsmedlem för termin under vilken denne får undervisning eller undergår kunskapsprov vid Lunds universitet.


Om utmärkelser och hederstecken

§ 6

Hedersledamotskap är nationens främsta utmärkelse. Nationens hederstecken är dess medaljer i guld och silver.

§ 7

Till hedersledamöter äger nationen kalla särskilt förtjänta personer. Hedersledamotskap föreslås av inspektor eller kurator och ska, sedan seniorskollegium biträtt förslaget, underställas nationsmötet för beslut, varvid den är kallad som erhåller två tredjedels majoritet bland de röstande. Den sålunda kallade blir hedersledamot i nationen efter att ha givit sitt samtycke därtill.


§ 8

Nationens medalj i guld kan tilldelas person som på ett utomordentligt sätt gagnat nationen och dess verksamhet. Nationens medalj i silver kan tilldelas person som på ett utmärkt sätt gagnat nationen och dess verksamhet.


§ 9

Nationens medaljer utdelas av seniorskollegium på förslag av inspektor eller kurator. För bifall till förslaget krävs två tredjedels majoritet bland de röstande.


§ 10

Över personer, som erhållit utmärkelser eller hederstecken, ska föras register med erforderliga uppgifter.

NATIONENS ORGANISATION

Om nationsmöte

§ 11

1 mom. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Rösträtt tillkommer varje nationsmedlem. Stödmedlem äger ej rösträtt.
2 mom. Nationen kallas av kurator till ordinarie nationsmöte två gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen.
Kallelse med föredragningslista ska senast åtta dagar före sammanträdesdagen uppsättas på nationens anslagstavlor på Helsingkronagården, samt tillkännages genom nationens övriga primära kommunikationskanaler.
Kurator kallar nationen till extra nationsmöte om detta, efter inspektors hörande, finnes erforderligt.
Kurator är pliktig att kalla till extra nationsmöte inom åtta dagar, om minst femtio medlemmar skriftligen begär detta med angivande av skäl.
Extra nationsmöte får ej hållas mellan den 1 juni och den 31 augusti, ej heller mellan den 15 december och den 15 januari.
3 mom. Vid första ordinarie nationsmöte under vårterminen ska följande ärenden behandlas:
- val för en mandattid av ett läsår av kurator
4 mom. Vid andra ordinarie nationsmöte under vårterminen ska följande ärenden behandlas:
1. val av förmän till de poster som beslutats av andra ordinarie nationsmötet föregående termin
2. beslut om fastställande av resultaträkningen- och balansräkningen, disposition av resultatet samt ansvarsbefrielse för seniorskollegiets ledamöter avseende nationens förvaltning.
3. beslut om fastställande av resultaträkningen- och balansräkningen, disposition av resultatet samt ansvarsbefrielse för husstyrelsens ledamöter avseende Helsingkronagårdens förvaltning
4. beslut om inrättande av förtroendeposter, samt dessas mandatperiod, för val vid nationsmöte nästa termin.
5 mom. Vid första ordinarie nationsmöte under höstterminen ska följande ärenden behandlas:
- val för en mandattid av ett kalenderår av prokurator ekonomi
6 mom. Vid andra ordinarie nationsmöte under höstterminen ska följande ärenden behandlas:
1. val av förmän till de poster som beslutats av andra ordinarie nationsmöte föregående termin
2. val för en mandattid av ett kalenderår av
- två revisorer jämte två suppleanter för nationens förvaltning för revision av verksamheten nästföljande verksamhetsår
- en till två revisorer jämte en till två suppleanter för Helsingkronagårdens förvaltning för revision av verksamheten nästföljande verksamhetsår
4
- en till två revisorer jämte en till två suppleanter för förvaltningen av anknutet förvaltade stiftelser
3. val för en mandattid av två kalenderår av
- fem ledamöter av seniorskollegium
- tre ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse varav en ledamot ska vara en sakkunnig ledamot med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet
4. beslut om inrättande av förtroendeposter, samt dessas mandatperiod, för val vid nationsmöte nästa termin.
7 mom. Handlingar beträffande ärenden som ska behandlas på nationsmöte ska hållas tillgängliga för medlemmarna på nationens expedition minst en vecka före sammanträdet.


Om inspektor och proinspektor

§ 12

Nationen ska stå under tillsyn av en inspektor, som ska vara lärare vid Lunds universitet. Inspektor väljs av ordinarie nationsmöte för en period om fyra år.
Inspektor leder nationsmötet samt seniorskollegiet. Inspektor ska genom kurators försorg kontinuerligt informeras om nationens verksamhet.
Utses mer än en proinspektor ska den som suttit längst på sin post inträda vid inspektors förfall. Proinspektorer ska biträda inspektor i dennes arbete och vara självskrivna ledamöter av Seniorskollegium och husstyrelsen. Proinspektorer väljs vid ordinarie nationsmöte för en period om fyra år.

Om seniorskollegiet

§ 13

1 mom. Seniorskollegiet består av inspektor, proinspektor, kurator, prokurator ekonomi, övriga kuratelsmedlemmar, tio övriga ledamöter.
2 mom. Vid förfall för inspektor och proinspektor är den ledamot av seniorskollegiet som suttit längst tid på posten ordförande.
3 mom. Kurator kallar efter samråd med inspektor seniorskollegium till sammanträde. Kurator är pliktig att kalla seniorskollegium att sammanträda inom åtta dagar, för behandling av viss fråga, om minst nio av kollegiets ledamöter så begär.
4 mom. Seniorskollegium sammanträder minst tre gånger per termin. Kollegiet är beslutmässigt om minst nio ledamöter är närvarande. I annat fall kallar kurator kollegiet att sammanträda inom åtta dagar. Om nu minst sju ledamöter infinner sig är kollegiet beslutmässigt.
5 mom. Seniorskollegium är nationens styrelse och tecknar dess firma, utom i vad avser Helsingkronagården

Om utskott

§ 14

Nationen har de utskott som beslutas av nationsmötet genom valet av förmän. Seniorskollegiet kan utfärda instruktioner för utskotten.

 

Om revisorer

§ 15

Nationens räkenskaper och förvaltning, utom vad avser Helsingkronagården, revideras av två revisorer jämte suppleanter, vilka bör vara nationsmedlemmar eller ha annan anknytning till nationen.
Revisor ska vara myndig och bör ha erfarenhet av revisionsarbete. Revisionsberättelse föreläggs nationen vid andra ordinarie nationsmöte på vårterminen.

Om valberedning

§ 16

1 mom. Valberedningen nominerar kandidater till samtliga val inom nationen som ska förrättas på nationsmöte, utom:
- val av inspektor ochproinspektorer, vilket förbereds av seniorskollegium;
- val av valberedning, vilket sker efter nominering vid nationsmöte.
Valberedningen ska även på anmodan av seniorskollegium nominera kandidater till poster som tillsätts av seniorskollegium.
2 mom. Valberedningen består av fem ledamöter vilka väljs för en mandatperiod om ett år. Nationsmötet utser tre ordinarie ledamöter vid höstterminens andra ordinarie nationsmöte, samt två ordinarie ledamöter vid vårterminens andra ordinarie nationsmöte. Minst en och högst två ordinarie ledamöter ska vara ledamöter i seniorskollegium. Den senior som suttit längst på posten är sammankallande till dess att ordförande utsetts.
3 mom. Valberedningen utser ordförande inom sig.
4 mom. Valberedningens nomineringar ska anslås på nationens anslagstavlor fjorton dagar före det nationsmöte som har att förrätta valet. Enskild nationsmedlem får själv avge motnomineringar till valberedningens ordförande senast sju dagar före valet. Sålunda inkomna motnomineringar anslås snarast på nationens anslagstavlor. Kandidat som ej är upptagen på någon av dessa listor är ej valbar. Om ingen kandidat är nominerad får dock förslag upptas på nationsmötet.
 

OM HELSINGKRONAGÅRDEN

§ 17

Helsingborgs-Landskrona nations studentbostadshus Helsingkronagården förvaltas skiljt från nationens övriga verksamhet av en särskild styrelse.


§ 18

Husstyrelsen består dels av självskrivna, dels av valda ledamöter. Självskrivna ledamöter är nationens proinspektorer och nationens kurator, samt Helsingkronagårdens kassör och husförman såvida de ej på grund av val är ledamöter av styrelsen. Om proinspektor ej utsetts, är inspektor självskriven ledamot.
De valda ledamöterna utses av nationen på höstterminens andra ordinarie nationsmöte.
De som är långivare till eller har ingått borgen för Helsingkronagården kan utse en ledamot i husstyrelsen om husstyrelsen så beslutar. Husstyrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig. Ordförandeskapet kan ej förenas med annat uppdrag inom styrelsen.


§ 19

Husstyrelsen tecknar nationens firma vad avser Helsingkronagården samt de ledamöter till vilka husstyrelsen från tid till annan har delegerat firmateckning två i förening.


§ 20

Helsingkronagårdens räkenskaper ska föras och redovisas skilda från nationens övriga räkenskaper. Nationsmötet väljer en till två revisorer som är godkända eller auktoriserade eller till yrket arbetande revisorer för en mandattid av ett år.
Nationsmötet får utse ytterligare en revisor jämte suppleant för en mandattid av ett år. Sådan revisor ska vara medlem i nationen.
Revisionsberättelsen föreläggs nationen vid vårterminens andra nationsmöte.


§ 21

Övrigt vad avser Helsingkronagården, husstyrelsen samt förvaltningen av Helsingkronagården kan regleras i särskild Husinstruktion genom beslut av nationsmötet. Val av ordförande i husstyrelsen ska regleras i Husinstruktionen. Ordföranden ska väljas i enlighet med denna instruktion.

NATIONENS FÖRTROENDEMÄN

§ 22

Nationens förtroendemän är de som erhållit uppdrag av nationsmötet eller seniorskollegiet.


§ 23

Ett förtroendemandat kan upphöra i förtid genom beslut av den som förrättat det ursprungliga valet


§ 24

Valbar som förtroendeman är varje nationsmedlem som erlagt terminsavgift samt uppfyller de för uppgiften stadgade kraven. Om revisors valbarhet är särskilt stadgat.


§ 25

Avgår annan förtroendeman än inspektor, proinspektor, kurator eller prokurator ekonomi får seniorskollegiet förrätta fyllnadsval.
§


§ 26

Ledamot av seniorskollegiet bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst fyra terminer.


§ 27

Nationens främsta förtroendeuppdrag innehas av kurator, som är nationens högste tjänsteman och verkställande ledamot. Kurator leder nationen och företräder denna gentemot utomstående, samt svarar för kontakten med nationens hedersledamöter.
Kurator ska vara myndig. Kurator bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst fyra terminer. Kurators särskilda åligganden kan regleras av seniorskollegiet.


§ 28

Prokurator ekonomi är kurators ställföreträdare. Prokurator ekonomi är ansvarig för nationens ekonomiska förvaltning utom vad avser Helsingkronagården. Prokurator ekonomi bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst tre terminer. Prokurator ekonomis särskilda åligganden kan regleras av seniorskollegiet.


§29

För poster som, enligt myndigheter, ställer särskilda krav ska dessa uppfyllas. Valberedningen ska vid utlysning informera om dessa krav.

NATIONENS EKONOMISKA FÖRVALTNING

Allmänt

§ 30

Nationens räkenskaper förs för kalenderår. De ska föras enligt god redovisningssed. De avslutade räkenskaperna och förslag till vinstdisposition ska vara revisorerna tillhanda 30 dagar före andra ordinarie nationsmöte året efter det år revisionen omfattar.


§ 31

Kurator och prokurator ekonomi äger gemensamt teckna nationens firma, utom vad avser Helsingkronagården. Fullmakt får utfärdas för tjänsteman för särskilt ändamål.


Om nationens stipendiefonder

§ 32

Nationen utlyser stipendier samtidigt med Lunds universitet.


§ 33

Nationens stipendiefonder förvaltas av seniorskollegiet, som också beslutar om fördelningen av stipendierna.

Om nationens lånekassa

§ 34


NNationens lånekassa har till uppgift att tillgodose medlemmarnas tillfälliga lånebehov. Lån ur lånekassan får beviljas nationsmedlem som minst två terminer tillhört nationen.


§ 35


LLån utlämnas mot revers i enlighet med bestämmelser utfärdade av seniorskollegium. Lånets löptid får vara högst sex månader.

NATIONENS FÖRHANDLINGSORDNING

§ 36

Denna förhandlingsordning tillämpas vid alla sammanträden med nationsmöte och seniorskollegium.


§ 37

Kallelse till andra sammanträden än nationsmöte, åtföljd av föredragningslista med erforderliga bilagor, ska utsändas av sammankallande ledamot senast fem dagar före sammanträdesdagen.


§ 38


ÖÖver sammanträde ska föras protokoll. Protokollet ska skyndsamt justeras av ordföranden och minst en justeringsperson.


§ 39

Ärende som ej upptagits på föredragningslista får ej behandlas, såvida det ej direkt har sammanhang med upptaget ärende.


§ 40

Omröstning verkställes öppet, såvida ej annorlunda begäres. Justeringspersonerna är rösträknare vid sluten omröstning.
Vid omröstningar gäller enkel majoritet, såvida ej annat är särskilt stadgat. Vid öppen omröstning i sakfrågor har ordföranden utslagsröst. I övriga fall skiljer lotten.
Om, vid val mellan fler än två kandidater, ingen av dem erhållit mer än hälften av antalet avgivna giltiga röster verkställs omval mellan de två som erhållit det högsta röstetalet.
Beslut om ogiltigförklaring av valsedel eller enstaka namn fattas av ordföranden.

TOLKNING AV STADGARNA

§ 41

Stadgarna tolkas av inspektorer och av proinspektor i inspektors förfall.

ÄNDRING AV STADGARNA

§ 42

Förslag till ändring av stadgarna lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt. Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget.
Förslag som bifalles av nationsmötet med minst två tredjedels majoritet blir vilande till ordinarie nationsmöte påföljande termin, då frågan på nytt ska väckas av kurator. Antages förslaget med minst två tredjedels majoritet vid detta andra möte är förslaget antaget.
Förslaget träder i kraft från följande termins början eller från den tidpunkt som nationsmötet bestämmer.

FÖRSÄLJNING AV HELSINGKRONAGÅRDEN ELLER ANNAN FASTIGHET
MED STUDENTBOSTÄDER I NATIONENS ÄGO

§ 43

Förslag om försäljning av nationens studentbostadshus Helsingkronagården eller annan framtida av nationen ägd fastighet som inrymmer studentbostadshus ska lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt.
Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget bifalles på nationsmöte med minst två tredjedels majoritet blir det vilande tills ordinarie nationsmöte under följande termin, då frågan på nytt ska väckas av kurator.
Om förslaget på detta andra nationsmöte bifalles av mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget återigen bifalles av minst två tredjedels majoritet är förslaget antaget.

UPPLÖSNING AV NATIONEN

§ 44

Förslag om upplösning av Helsingborgs-Landskrona nation ska lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt.
Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget bifalles på nationsmöte med två tredjedels majoritet blir det vilande tills ordinarie nationsmöte under följande termin, då frågan på nytt ska väckas av kurator.
10
Om förslaget på detta andra nationsmöte bifalles av mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget återigen bifalles av minst två tredjedels majoritet är förslaget antaget under förutsättning att beslutet i den andra omröstningen får stöd av mer än 50 procent av nationens medlemmar.
De medel som utskiftas på grund av sådan upplösning ska användas för sådana ändamål som anges i § 1 i dessa stadgar