Stadga

Intresserad av att läsa om nationens syfte samt hur den styrs? Här finner du Helsingkrona Nations stadgar!

Ladda ner PDF-version här.

 

Stadgar för HELSINGBORGS- LANDSKRONA NATION

antagna vid nationsmöte 2017-03-16

 

ALLMÄNT

Om nationens syfte

§ 1


Helsingborgs-Landskrona nation har till syfte att verka för goda förhållanden för de medlemmar och studenter vars härstamning är knuten till upptagningsområdet, vilket omfattar Båstads, Örkelljunga, Höganäs, Ängelholms, Åstorps, Klippans, Perstorps, Helsingborgs, Bjuvs, Landskrona, Svalövs och Eslövs kommuner eller som av annan anledning är medlemmar i Helsingborgs-Landskrona nation.
Detta syfte förverkligas genom att främja medlemmarnas kamratkontakt, genom att bereda dem en stimulerande studiemiljö samt genom att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder. Nationen skall också företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot berörda studentkårer, Lunds universitet, Akademiska Föreningen och andra studentsammanslutningar.


Om medlemskap i nationen

§ 2


Medlemmar av nationen är hedersledamöter, inspektor, proinspektor samt de studenter och extraordinarie medlemmar som erlagt terminsavgift för aktuell termin.


Om inträdesrätt och inträde

§ 3


Berättigad till inträde i nationen är varje vid Lunds universitet inskriven student, som med hänsyn till tidigare studier eller härstamning är knuten till upptagningsområdet enligt § 1.
Berättigad till inträde är även den student vars far eller mor varit inskriven i nationen. Berättigad till inträde är även varje annan vid Lunds Universitet eller närliggande högskola inskriven student.
Medlem i annan nation vid Lunds Universitet är ej berättigad inträde i nationen.
Extraordinärt medlemskap kan av kurator beviljas den som tidigare varit medlem i nationen och som på grund av förtroendeuppdrag önskar kvarstå i nationen.
Stödmedlemskap kan ges till de studenter som studerar vid Lunds Universitet eller annan närliggande högskola och är medlem i annan nation vid Lunds Universitet.

 

§ 4


Vid inträdet i nationen erlägges en inskrivningsavgift till belopp som nationsmötet bestämmer.


Om terminsavgift

§ 5


Terminsavgift fastställs av nationsmötet och skall erläggas av nationsmedlem för termin under vilken denne får undervisning eller undergår kunskapsprov vid Lunds universitet.


Om utmärkelser och hederstecken

§ 6


Hedersledamotskap är nationens främsta utmärkelse. Nationens hederstecken är dess medaljer i guld och silver.

§ 7


Till hedersledamöter äger nationen kalla särskilt förtjänta personer. Hedersledamotskap föreslås av inspektor eller kurator och skall, sedan seniorskollegium biträtt förslaget, underställas nationsmötet för beslut, varvid den är kallad som erhåller två tredjedels majoritet bland de röstande. Den sålunda kallade blir hedersledamot i nationen efter att ha givit sitt samtycke därtill.


§ 8


Nationens medalj i guld kan tilldelas person som på ett utomordentligt sätt gagnat nationen och dess verksamhet. Nationens medalj i silver kan tilldelas person som på ett utmärkt sätt gagnat nationen och dess verksamhet.


§ 9


Nationens medaljer utdelas av seniorskollegium på förslag av inspektor eller kurator. För bifall till förslaget krävs två tredjedels majoritet bland de röstande.


§ 10


Över personer, som erhållit utmärkelser eller hederstecken, skall föras register med erforderliga uppgifter.

NATIONENS ORGANISATION

Om nationsmöte

§ 11


1 mom. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Rösträtt tillkommer varje nationsmedlem. Stödmedlem äger ej rösträtt.
2 mom. Nationen kallas av kurator till ordinarie nationsmöte två gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen.
Kallelse med föredragningslista skall senast åtta dagar före sammanträdesdagen uppsättas på nationens anslagstavlor på Helsingkronagården och Akademiska föreningen, samt tillkännages genom nationens övriga primära kommunikationskanaler.
Kurator kallar nationen till extra nationsmöte om detta, efter inspektors hörande, finnes erforderligt.
Kurator är pliktig att kalla till extra nationsmöte inom åtta dagar, om minst femtio medlemmar skriftligen begär detta med angivande av skäl.
Extra nationsmöte får ej hållas mellan den 1 juni och den 31 augusti, ej heller mellan den 15 december och den 15 januari.
3 mom. Vid första ordinarie nationsmöte under vårterminen skall följande ärenden behandlas:
- val för en mandattid av ett läsår av kurator
4 mom. Vid andra ordinarie nationsmöte under vårterminen skall följande ärenden behandlas:
1. val av förmän till de poster som beslutats av andra ordinarie nationsmötet föregående termin
2. beslut om fastställande av balansräkningen, disposition av resultatet samt ansvarsbefrielse för
a. nationens förvaltning
b. Helsingkronagårdens förvaltning
c. förvaltningen av Skånska nationernas gemensamma fonder och kassor
3. beslut om inrättande av förtroendeposter, samt dessas mandatperiod, för val vid nationsmöte nästa termin.
5 mom. Vid första ordinarie nationsmöte under höstterminen skall följande ärenden behandlas:
- val för en mandattid av ett kalenderår av prokurator
6 mom. Vid andra ordinarie nationsmöte under höstterminen skall följande ärenden behandlas:
1. val av förmän till de poster som beslutats av andra ordinarie nationsmöte föregående termin
2. val för en mandat tid av ett kalenderår av
- två revisorer jämte två suppleanter för nationens förvaltning för revision av verksamheten nästföljande verksamhetsår
- en till två revisorer jämte en till två suppleanter för Helsingkronagårdens förvaltning för revision av verksamheten nästföljande verksamhetsår;
3. val för en mandattid av två kalenderår av
- fem ledamöter av seniorskollegium
- två ledamöter jämte en suppleant av Helsingkronagårdens styrelse.
4. beslut om inrättande av förtroendeposter, samt dessas mandatperiod, för val vid nationsmöte nästa termin.
7 mom. Handlingar beträffande ärenden som skall behandlas på nationsmöte skall hållas tillgängliga för medlemmarna på nationens expedition minst en vecka före sammanträdet.


Om inspektor och proinspektor

§ 12


Nationen skall stå under tillsyn av en inspektor, som skall vara lärare vid Lunds universitet. Inspektor väljs av ordinarie nationsmöte för en period om fyra år.
Inspektor leder nationsmötet samt seniorskollegiet.
Inspektor skall genom kurators försorg kontinuerligt informeras om nationens verksamhet.
Proinspektor biträder inspektor i dennes arbete samt inträder vid inspektors förfall. Proinspektor väljs vid ordinarie nationsmöte för en period om fyra år.

Om seniorskollegiet

§ 13


1 mom. Seniorskollegiet består av inspektor, proinspektor, kurator, prokurator, övriga kuratelsmedlemmar, tio övriga ledamöter.
2 mom. Vid förfall för inspektor och proinspektor är den senior som suttit längst tid på posten ordförande.
3 mom. Kurator kallar efter samråd med inspektor seniorskollegium till sammanträde. Kurator är pliktig att kalla seniorskollegium att sammanträda inom åtta dagar, för behandling av viss fråga, om minst nio av kollegiets ledamöter så begär.
4 mom. Seniorskollegium sammanträder minst tre gånger per termin. Kollegiet är beslutmässigt om minst nio ledamöter är närvarande. I annat fall kallar kurator kollegiet att sammanträda inom åtta dagar. Om nu minst sju ledamöter infinner sig är kollegiet beslutmässigt.
5 mom. Seniorskollegium är nationens styrelse och tecknar dess firma, utom i vad avser Helsingkronagården

Om utskott

§ 14


Nationen har de utskott som beslutas av nationsmötet genom valet av förmän. Seniorskollegiet kan utfärda instruktioner för utskotten.

Om revisorer

§ 15


Nationens räkenskaper och förvaltning, utom vad avser Helsingkronagården, revideras av två revisorer jämte suppleanter, vilka bör vara nationsmedlemmar eller ha annan anknytning till nationen.

Revisor skall vara myndig och bör ha erfarenhet av revisionsarbete. Revisionsberättelse föreläggs nationen vid andra ordinarie nationsmöte på vårterminen.
Äldste revisor är nationens ombud vid granskning av Skånska nationernas gemensamma fonders och kassors räkenskaper, med den andre ordinarie revisorn som suppleant.

Om valberedning

§ 16


1 mom. Valberedningen nominerar kandidater till samtliga val inom nationen som skall förrättas på nationsmöte, utom:
- val av inspektor och proinspektor, vilket förbereds av seniorskollegium;
- val av valberedning, vilket sker efter nominering vid nationsmöte.
Valberedningen skall även på anmodan av seniorskollegium nominera kandidater till poster som tillsätts av seniorskollegium.
2 mom. Valberedningen består av fem ledamöter samt två, genom val på nationsmötet rangordnade, suppleanter vilka väljs för en mandatperiod om 12 månader. Nationsmötet utser tre ordinarie ledamöter och en suppleant vid höstterminens andra ordinarie nationsmöte, samt två ordinarie ledamöter och en suppleant vid vårterminens andra ordinarie nationsmöte. Minst en och högst tre ordinarie ledamöter ska vara ledamöter i seniorskollegium. Den senior som suttit längst på posten är sammankallande till dess att ordförande utsetts.
3 mom. Valberedningen utser ordförande inom sig.
4 mom. Valberedningens nomineringar skall anslås på nationens anslagstavlor fjorton dagar före det nationsmöte som har att förrätta valet. Enskild nationsmedlem får själv avge motnomineringar till valberedningens ordförande senast sju dagar före valet. Sålunda inkomna motnomineringar anslås snarast på nationens anslagstavlor. Kandidat som ej är upptagen på någon av dessa listor är ej valbar. Om ingen kandidat är nominerad får dock förslag upptas på nationsmötet.

OM HELSINGKRONAGÅRDEN

§ 17


Helsingborgs-Landskrona nations studentbostadshus Helsingkronagården förvaltas skiljt från nationens övriga verksamhet av en särskild styrelse.


§ 18


Husstyrelsen består dels av självskrivna, dels av valda ledamöter. Självskrivna ledamöter är nationens proinspektor och nationens prokurator, samt Helsingkronagårdens kassör, förman och notarie, såvida de ej på grund av val är ledamöter av styrelsen. Om proinspektor ej utsetts, är inspektor självskriven ledamot.
De valda ledamöterna utses av nationen på höstterminens andra ordinarie nationsmöte.
Den, som ingått borgen för Helsingkronagården, får utse en ledamot jämte suppleant så länge borgen kvarstår.
Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig. Ordförandeskapet kan ej förenas med annat uppdrag inom styrelsen.


§ 19


Husstyrelsen tecknar nationens firma i vad avser Helsingkronagården.


§ 20


Helsingkronagårdens räkenskaper skall föras och redovisas skilda från nationens övriga räkenskaper. Nationsmötet väljer en godkänd revisor jämte suppleant för en mandattid av ett år.
Nationsmötet får utse ytterligare en revisor jämte suppleant för en mandattid av ett år. Sådan revisor skall vara medlem i nationen.
Revisionsberättelsen föreläggs nationen vid vårterminens andra nationsmöte.


§ 21


Övrigt vad avser Helsingkronagården, husstyrelsen samt förvaltningen av Helsingkronagården kan regleras i särskild instruktion genom beslut av nationsmötet.

NATIONENS FÖRTROENDEMÄN

§ 22


Nationens förtroendemän är de som erhållit uppdrag av nationsmötet eller seniorskollegiet.


§ 23


Ett förtroendemandat kan upphöra i förtid genom beslut av den som förrättat det ursprungliga valet


§ 24


Valbar som förtroendeman är varje nationsmedlem som erlagt terminsavgift samt uppfyller de för uppgiften stadgade kraven. Om revisors valbarhet är särskilt stadgat.


§ 25


Avgår annan förtroendeman än inspektor, proinspektor, kurator eller prokurator får seniorskollegiet förrätta fyllnadsval.


§ 26


Senior bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst fyra terminer.


§ 27


Nationens främsta förtroendeuppdrag innehas av kurator, som är nationens högste tjänsteman och verkställande ledamot. Kurator leder nationen och företräder denna gentemot utomstående, samt svarar för kontakten med nationens hedersledamöter.
Kurator skall vara myndig. Kurator bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst fyra terminer. Kurators särskilda åligganden kan regleras av seniorskollegiet.


§ 28


Prokurator är kurators ställföreträdare. Prokurator är ansvarig för nationens ekonomiska förvaltning utom vad avser Helsingkronagården. Prokurator bör vid sitt tillträde ha varit inskriven i nationen minst tre terminer. Prokurators särskilda åligganden kan regleras av seniorskollegiet.


§29


För poster som, enligt myndigheter, ställer särskilda krav skall dessa uppfyllas. Valberedningen skall vid utlysning informera om dessa krav.

NATIONENS EKONOMISKA FÖRVALTNING

Allmänt

§ 30


Nationens räkenskaper förs för kalenderår. De skall föras enligt god redovisningssed. De avslutade räkenskaperna och förslag till vinstdisposition skall vara revisorerna tillhanda 30 dagar före andra ordinarie nationsmöte året efter det år revisionen omfattar.


§ 31


Kurator och prokurator äger gemensamt teckna nationens firma, utom vad avser Helsingkronagården. Fullmakt får utfärdas för tjänsteman för särskilt ändamål.


Om nationens stipendiefonder

§ 32


Nationen utlyser stipendier samtidigt med Lunds universitet.


§ 33


Nationens stipendiefonder förvaltas av seniorskollegiet, som också beslutar om fördelningen av stipendierna.

Om nationens lånekassa

§ 34


Nationens lånekassa har till uppgift att tillgodose medlemmarnas tillfälliga lånebehov. Lån ur lånekassan får beviljas nationsmedlem som minst två terminer tillhört nationen.


§ 35


Lån utlämnas mot revers i enlighet med bestämmelser utfärdade av seniorskollegium. Lånets löptid får vara högst sex månader.

NATIONENS FÖRHANDLINGSORDNING

§ 36


Denna förhandlingsordning tillämpas vid alla sammanträden med nationsmöte och seniorskollegium.


§ 37


Kallelse till andra sammanträden än nationsmöte, åtföljd av föredragningslista med erforderliga bilagor, skall utsändas av sammankallande ledamot senast fem dagar före sammanträdesdagen.


§ 38


Över sammanträde skall föras protokoll. Protokollet skall skyndsamt justeras av ordföranden och minst en justeringsperson.


§ 39


Ärende som ej upptagits på föredragningslista får ej behandlas, såvida det ej direkt har sammanhang med upptaget ärende.


§ 40


Omröstning verkställes öppet, såvida ej annorlunda begäres. Justeringspersonerna är rösträknare vid sluten omröstning.
Vid omröstningar gäller enkel majoritet, såvida ej annat är särskilt stadgat. Vid öppen omröstning i sakfrågor har ordföranden utslagsröst. I övriga fall skiljer lotten.
Om, vid val mellan fler än två kandidater, ingen av dem erhållit mer än hälften av antalet avgivna giltiga röster verkställs omval mellan de två som erhållit det högsta röstetalet.
Beslut om ogiltigförklaring av valsedel eller enstaka namn fattas av ordföranden.

TOLKNING AV STADGARNA

§ 41


Stadgarna tolkas av ordföranden.

ÄNDRING AV STADGARNA

§ 42


Förslag till ändring av stadgarna lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt. Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget.
Förslag som bifalles av nationsmötet med minst två tredjedels majoritet blir vilande till ordinarie nationsmöte påföljande termin, då frågan på nytt skall väckas av kurator. Antages förslaget med minst två tredjedels majoritet vid detta andra möte är förslaget antaget. Beslutet skall dock, om Lunds universitet så påfordrar, underställas Lunds universitet för godkännande. För det fall så sker och Lunds universitet inte ger sitt godkännande faller förslaget.
Förslaget träder i kraft från följande termins början eller från den tidpunkt som nationsmötet bestämmer.

FÖRSÄLJNING AV HELSINGKRONAGÅRDEN ELLER ANNAN FASTIGHET
MED STUDENTBOSTÄDER I NATIONENS ÄGO

§ 43


Förslag om försäljning av nationens studentbostadshus Helsingkronagården eller annan framtida av nationen ägd fastighet som inrymmer studentbostadshus skall lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt.
Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget bifalles på nationsmöte med minst två tredjedels majoritet blir det vilande tills ordinarie nationsmöte under följande termin, då frågan på nytt skall väckas av kurator.
Om förslaget på detta andra nationsmöte bifalles av mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget återigen bifalles av minst två tredjedels majoritet är förslaget antaget.

UPPLÖSNING AV NATIONEN

§ 44


Förslag om upplösning av Helsingborgs-Landskrona nation skall lämnas till kurator, som har att framlägga förslaget, jämte seniorskollegiets yttrande, på nationsmöte snarast möjligt.
Om förslaget får mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. Om förslaget bifalles på nationsmöte med två tredjedels majoritet blir det vilande tills ordinarie nationsmöte på följande termin, då frågan på nytt skall väckas av kurator.
Om förslaget på detta andra nationsmöte bifalles av mindre än två tredjedelar av rösterna faller förslaget. I det fall förslaget då återigen bifalles av minst två tredjedels majoritet är förslaget antaget under förutsättning att beslutet i den andra omröstningen får stöd av mer än 50 procent av nationens medlemmar .
De medel som utskiftas på grund av sådan upplösning skall användas för sådana ändamål som anges i § 1 i dessa stadgar